منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت ایده برتر

 

امانت داري، پاسداری و نگهداشت اسرار كـاري و اطلاعات مشتريان شرکت ایده برتر.

مشتري، شريك تجاري ماست و موفقيت مجموعه ما در گرو رضايت مندی مشـتريان از مجموعه خدمات و محصولات شركت ایده برتر مي باشد.

با پايبندي به فرهنگ پاسخگوئي، همواره در تلاش براي آسايش مشتري و كاركنـان مجموعه مي باشيم   بايد براي مشتريان و وقت، سرمايه ها و نيروهاي آنها، ارزش قائل بود.

كاركنان مجموعه، سرمايه هاي اصلي شركت ایده برتر ميباشند، بنابراين تمـام تلاش ما، آسايش و آرامش فكري، مادي و معنوي آنهاست، رعايت اصول اخلاقي، صفات معنوي، نظـم و ترتيب، وقت شـناسي، آراستگي، مهرورزي و رعايت انصاف و عدالت، سرلوحه هميشگي كار ماست.

اگر حضور ما و خدمات ما سبب كمك به اقتصاد جامعه، آسايش مردم، گسترش تكنولوژي موجود و بهبود اوضاع مشتري نگردد مــا ديگر نخواهيم بود. پيشنهادات، انتقادات و نظرات مشـتريان و كاركنـان شركت ایده برتر، همواره سبب افزايش كيفيت خدمات و محصـولات ما به آنهاسـت. هرچند بدون درآمد مناسب قادر به ادامه خدمت نخواهيم بود ولي سود مادي هدف ما نيست و كارآفريني بزرگترين دغدغه ما براي كمك به اقتصاد كشور است.

حقوق مادي و معنوي شركت ها و مشتريان نسبت به محصولات آنها را محترم شمرده و از هرگونه عمل غیر اخلاقی و خلاف قانون، خودداري مينمائيم.

 

خدمات و محصولات شرکت ایده برتر در جهت توسـعه و پیشرفت جـامعه، كمـك به حفظ محيـط زيسـت و حمایت از آن و حفـظ منـابع ملـي مي باشـد.